intel

לאינטל ישראל תרומה כלכלית וחברתית משמעותית למדינת ישראל. החברה מספקת יותר מ-25,000 מקומות עבודה ישירים ועקיפים בכל רחבי המדינה – מהמרכז ועד הפריפריה. אינטל ישראל מהווה כ-10% מכלל הייצוא של מדינת ישראל וכ-20% מייצוא ההיי-טק.

Go to link